System kontroli, stworzony przy wykorzystaniu wieloletnich doświadczeń na poziomie całej Unii Europejskiej zapewnia, że produkty oferowane na rynku ze znakiem „produkt rolnictwa ekologicznego” rzeczywiście pochodzą z gospodarstwa i przetwórni ekologicznych. Produkcja i kontrola ekologiczna podlega prawu Unii Europejskiej i jest regulowana Rozporządzeniem Rady EWG nr 2092/91, z dnia 01.01.93 r., w sprawie rolnictwa ekologicznego oraz znakowania jego produktów i środków spożywczych. Polski system kontroli w rolnictwie ekologicznym, który także podlega przepisom UE, składa się z 11 komercyjnych jednostek certyfikujących oraz organu państwowego, jakim jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Każda jednostka certyfikująca musi posiadać kompetencje i upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednym z warunków otrzymania tego upoważnienia jest akredytacja jednostki na zgodność z normą PN-EN 45011 „Wymagania ogólne dotyczące działania jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”.

Produkty oferowane pod marką „Młyny Wodne” także poddane są takiej kontroli. Ale, jak wspomniano wyżej, ze względu na tradycyjny sposób przemiału zboża i wykorzystanie energii odnawialnej wody, produkty te spełniają bardziej zaostrzone kryteria „ekologiczności” niż te, których wymaga ustawa od zwykłych produktów ekologicznych.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.