Wielu rolników i przetwórców stosuje ekologiczne metody w sposób świadomy. Jednak dla konsumentów istotny jest inny fakt: wszyscy producenci ekologiczni, aby uzyskać certyfikat poddają się specjalnemu, rygorystycznemu systemowi kontroli. Tylko producenci poddani ścisłej kontroli mają prawo oznaczać swoje wyroby znakiem „produkt rolnictwa ekologicznego”. "Żywność ekologiczna" często bywa jednak mylnie określana jako  "zdrowa żywność". Tymczasem pierwsza nazwa określa żywność certyfikowaną, a więc kontrolowaną przez specjalne, powołane specjalnie do tego celu organizacje; druga nazwa jest tylko nazwą marketingową i produkty określane tym mianem wcale nie muszą być produkowane metodami ekologicznymi. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.